Now showing items 90-109 of 174

  • Institutional Analysis for Climate Services Development and Delivery in Tanzania 

   Yanda, Pius Z.; West, Jennifer Joy; Daly, Meaghan E. (CICERO Report;2015:02, Research report, 2015)
   This report is an output of the Global Framework for Climate Services (GFCS) Adaptation Programme in Africa. The goal of the report is to describe and assess the current institutional landscape for development and delivery ...
  • Institutional Capacities for Climate Change Adaptation in India - A Pilot Study 

   Tankha, Sunil; Rauken, Trude (CICERO Report;2013:04, Research report, 2013)
  • Instruments to incentivize private climate finance for developing countries 

   Torvanger, Asbjørn; Narbel, Patrick; Pillay, Kamleshan; Clapp, Christa (CICERO Report;2016:08, Research report, 2016)
   Multiple financial instruments are available to de-risk or reduce costs related to climate mitigation measures and projects in developing countries. The financial instruments can be divided into the categories: revenue ...
  • Is information enough? User responses to seasonal climate forecasts in Southern Africa 

   O'Brien, Karen; Sygna, Linda; Næss, Lars Otto; Kingamkono, Robert; Hochobeb, Ben (CICERO Report;2000:03, Research report, 2000)
   Since the mid-1980s, long-lead climate forecasts have been developed and used to predict the onset of El Niño events and their impact on climate variability. Advances in the observational and theoretical understanding of ...
  • Joint Implementation under the Climate Convention: Phases, options and incentives 

   Torvanger, Asbjørn; Fuglestvedt, Jan S.; Hagem, Cathrine; Ringius, Lasse; Selrod, Rolf; Aaheim, H. Asbjørn (CICERO Report;1994:06, Research report, 1994)
   The aim of this report is to analyze the conditions under which Joint Implementation (JI) can contribute to a costeffective abatement of global greenhouse gas (GHG) emissions. JI refers to policies and measures implemented ...
  • Klimaendringer og klimapolitikk 

   Alfsen, Knut H.; Kolshus, Hans H.; Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;2000:05, Research report, 2000)
   Klimaproblemet er en stor politisk og vitenskapelig utfordring av flere grunner: 1. Det er stor usikkerhet knyttet til flere sider av klimaproblemet, så som framtidige utslipp av klimagasser, klimasystemets respons på ...
  • Klimagasskvoter på sokkelen 

   Torvanger, Asbjørn; Godal, Odd; Kolshus, Hans H.; Aaheim, H. Asbjørn (CICERO Report;2002:01, Research report, 2002)
   Formålet med denne rapporten er å utrede fordeler og ulemper ved frivillig tilknytning til et kvotesystem for klimagasser på bedriftsnivå, og fordeler og ulemper knyttet til ulike allokeringsmekanismer for klimagasskvoter ...
  • Klimagassutslipp fra norsk mat 

   Oort, Bob van; Holmelin, Nina (CICERO Report;2019:05, Report, 2019-04)
   Klimagassutslippene knyttet til mat er rapportert til å stå for omtrent 25% av de globale utslippene. Men hvor stor rolle spiller matrelaterte utslipp i Norge, i husholdninger og på nasjonalt nivå? Denne rapporten er ...
  • Klimapolitikken i Norden - En sammenligning av mål og virkemidler i de nordiske landene 

   Lahn, Bård; Leiren, Merethe Dotterud (CICERO Report;2016:07, Research report, 2016)
   Rapporten sammenligner klimapolitikken i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Hovedvekten er lagt på landenes klimamål, overordnet lovverk og sentral virkemiddelbruk. Det gis også en mer dyptgående beskrivelse av ...
  • Klimapolitiske virkemidler og norsk industris konkurranseevne 

   Vevatne, Jonas; Linhjem, Henrik; Eskeland, Gunnar S.; Haugland, Torleif; Gullberg, Anne Therese (CICERO Report;2004:08, Research report, 2004)
   Står norsk konkurranseutsatt industri overfor strengere klimapolitikk enn de viktigste konkurrentlandene i OECD? Hovedkonklusjonen er at Norge, som de fleste OECD-land med en aktiv klimapolitikk, i stor grad har vært lydhøre ...
  • Klimapolitiske virkemidler overfor petroleumsindustrien: En analyse av alternativer 

   Eskeland, Gunnar S.; Kasa, Sjur; Kallbekken, Steffen (CICERO Report;2005:09, Research report, 2005)
   Rapporten er skrevet på oppdrag for Oljeindustriens Landsforbund, og diskuterer den klimapolitiske behandlingen av oljeindustrien fra 2008, under Kyotoprotokollen. Med tanke på oppfyllelse av Norges forpliktelser ...
  • Klimautvikling og avgiftspolitikk: Rapport om forventede klimaendringer i Nordområdene med vekt på Finnmark 

   Innbjør, Linda; Amundsen, Helene; Eskeland, Gunnar S.; Hovelsrud, Grete K.; Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;2008:02, Research report, 2008)
   I denne utredningen vil forventede klimaendringer for Nordområdene generelt, og for Finnmark og Hammerfest spesielt, gjennomgås. Klimaendringer vil påvirke viktig infrastruktur i disse områdene. Samtidig ser vi at viktige ...
  • Klimavalg 2017 

   Lahn, Bård; Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;2017:03, Research report, 2017)
   Høsten 2016 fikk CICERO midler fra Norges Forskningsråd for å utvikle en rapport inn mot valget 2017. Etter samtaler med ulike aktører innen politikk, media, organisasjoner og forskning ble det valgt ut fire områder denne ...
  • Kommunal klima- og energiplanlegging: Et innblikk fra sidelinjene 

   Rose, Lewrence E.; Aakre, Stine (CICERO Report;2015:01, Research report, 2015)
   I denne rapporten presenteres hovedfunn fra en gjennomgang av kommunale klima- og energiplaner og fra en landsomfattende spørreundersøkelse om klima- og energiplanlegging i kommunene. I henhold til den statlige planretningslinjen ...
  • Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge. Rapport til Klimatilpasningsutvalget 

   Aaheim, H. Asbjørn; Dannevig, Halvor; Ericson, Torgeir; Oort, Bob van; Innbjør, Linda; Rauken, Trude; Veennemo, Haakon; Johansen, Hege; Tofteng, Maja; Aall, Carlo; Groven, Kyrre; Heiberg, Eli (CICERO Report;2009:04, Research report, 2009)
  • Kyotoprotokollen som rammeverk for et norsk system for omsettelige kvoter 

   Holtsmark, Bjart; Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;1999:06, Research report, 1999)
   Denne rapporten behandler problemstillinger relatert til et norsk kvotemarked som er koplet til et internasjonalt kvotemarked under Kyotoprotokollen. Dette betyr ikke at vi tar det for gitt at Kyotoprotokollen noen gang ...
  • Large-scale carbon capture and storage for coal-fired power: Effect on carbon dioxide emissions and global warming 

   Torvanger, Asbjørn; Skeie, Ragnhild Bieltvedt (CICERO Report;2008:03, Research report, 2008)
   The scenarios in this report show that large-scale deployment of carbon capture and storage technologies for new coal-fired power plants from year 2015 may reduce global CO2 emissions by 8-18% by 2030 and 22-25% by 2100. ...
  • Large-scale carbon capture and storage for coal-fired power: Effect on global carbon dioxide emissions 

   Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;2007:06, Research report, 2007)
   The scenarios in this report show that large-scale deployment of carbon capture and storage technologies for new coal-fired power plants from year 2015 may reduce global CO2 emissions by 8-18% by 2030 and 22-25% by 2100. ...
  • Luftfart og klima - En oppdatert oversikt over status for forskning på klimaeffekter av utslipp fra fly 

   Lund, Marianne Tronstad; Aamaas, Borgar; Berntsen, Terje; Fuglestvedt, Jan S. (CICERO Report;2016:05, Research report, 2016)
   Denne rapporten gir en oppdatert oversikt over hvordan og i hvilken grad de ulike utslippene fra flytrafikk påvirker klima basert på den nyeste forskningen. For å forstå den totale klimaeffekten av luftfart er det viktig ...
  • Many gases and many measures: Choice of targets and selection of measures in climate policy 

   Aaheim, H. Asbjørn (CICERO Report;1997:04, Research report, 1997)
   This report discusses the economic impacts of taking a comprehensive approach to climate policy. A comprehensive climate policy implies that all relevant sources, sinks and reservoirs of climate gases are covered. From the ...