Now showing items 95-114 of 175

  • Klimaendringer og klimapolitikk 

   Alfsen, Knut H.; Kolshus, Hans H.; Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;2000:05, Research report, 2000)
   Klimaproblemet er en stor politisk og vitenskapelig utfordring av flere grunner: 1. Det er stor usikkerhet knyttet til flere sider av klimaproblemet, så som framtidige utslipp av klimagasser, klimasystemets respons på ...
  • Klimagasskvoter på sokkelen 

   Torvanger, Asbjørn; Godal, Odd; Kolshus, Hans H.; Aaheim, H. Asbjørn (CICERO Report;2002:01, Research report, 2002)
   Formålet med denne rapporten er å utrede fordeler og ulemper ved frivillig tilknytning til et kvotesystem for klimagasser på bedriftsnivå, og fordeler og ulemper knyttet til ulike allokeringsmekanismer for klimagasskvoter ...
  • Klimagassutslipp fra norsk mat 

   Oort, Bob van; Holmelin, Nina (CICERO Report;2019:05, Report, 2019-04)
   Klimagassutslippene knyttet til mat er rapportert til å stå for omtrent 25% av de globale utslippene. Men hvor stor rolle spiller matrelaterte utslipp i Norge, i husholdninger og på nasjonalt nivå? Denne rapporten er ...
  • Klimapolitikken i Norden - En sammenligning av mål og virkemidler i de nordiske landene 

   Lahn, Bård; Leiren, Merethe Dotterud (CICERO Report;2016:07, Research report, 2016)
   Rapporten sammenligner klimapolitikken i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Hovedvekten er lagt på landenes klimamål, overordnet lovverk og sentral virkemiddelbruk. Det gis også en mer dyptgående beskrivelse av ...
  • Klimapolitiske virkemidler og norsk industris konkurranseevne 

   Vevatne, Jonas; Linhjem, Henrik; Eskeland, Gunnar S.; Haugland, Torleif; Gullberg, Anne Therese (CICERO Report;2004:08, Research report, 2004)
   Står norsk konkurranseutsatt industri overfor strengere klimapolitikk enn de viktigste konkurrentlandene i OECD? Hovedkonklusjonen er at Norge, som de fleste OECD-land med en aktiv klimapolitikk, i stor grad har vært lydhøre ...
  • Klimapolitiske virkemidler overfor petroleumsindustrien: En analyse av alternativer 

   Eskeland, Gunnar S.; Kasa, Sjur; Kallbekken, Steffen (CICERO Report;2005:09, Research report, 2005)
   Rapporten er skrevet på oppdrag for Oljeindustriens Landsforbund, og diskuterer den klimapolitiske behandlingen av oljeindustrien fra 2008, under Kyotoprotokollen. Med tanke på oppfyllelse av Norges forpliktelser ...
  • Klimautvikling og avgiftspolitikk: Rapport om forventede klimaendringer i Nordområdene med vekt på Finnmark 

   Innbjør, Linda; Amundsen, Helene; Eskeland, Gunnar S.; Hovelsrud, Grete K.; Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;2008:02, Research report, 2008)
   I denne utredningen vil forventede klimaendringer for Nordområdene generelt, og for Finnmark og Hammerfest spesielt, gjennomgås. Klimaendringer vil påvirke viktig infrastruktur i disse områdene. Samtidig ser vi at viktige ...
  • Klimavalg 2017 

   Lahn, Bård; Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;2017:03, Research report, 2017)
   Høsten 2016 fikk CICERO midler fra Norges Forskningsråd for å utvikle en rapport inn mot valget 2017. Etter samtaler med ulike aktører innen politikk, media, organisasjoner og forskning ble det valgt ut fire områder denne ...
  • Kommunal klima- og energiplanlegging: Et innblikk fra sidelinjene 

   Rose, Lewrence E.; Aakre, Stine (CICERO Report;2015:01, Research report, 2015)
   I denne rapporten presenteres hovedfunn fra en gjennomgang av kommunale klima- og energiplaner og fra en landsomfattende spørreundersøkelse om klima- og energiplanlegging i kommunene. I henhold til den statlige planretningslinjen ...
  • Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge. Rapport til Klimatilpasningsutvalget 

   Aaheim, H. Asbjørn; Dannevig, Halvor; Ericson, Torgeir; Oort, Bob van; Innbjør, Linda; Rauken, Trude; Veennemo, Haakon; Johansen, Hege; Tofteng, Maja; Aall, Carlo; Groven, Kyrre; Heiberg, Eli (CICERO Report;2009:04, Research report, 2009)
  • Kyotoprotokollen som rammeverk for et norsk system for omsettelige kvoter 

   Holtsmark, Bjart; Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;1999:06, Research report, 1999)
   Denne rapporten behandler problemstillinger relatert til et norsk kvotemarked som er koplet til et internasjonalt kvotemarked under Kyotoprotokollen. Dette betyr ikke at vi tar det for gitt at Kyotoprotokollen noen gang ...
  • Large-scale carbon capture and storage for coal-fired power: Effect on carbon dioxide emissions and global warming 

   Torvanger, Asbjørn; Skeie, Ragnhild Bieltvedt (CICERO Report;2008:03, Research report, 2008)
   The scenarios in this report show that large-scale deployment of carbon capture and storage technologies for new coal-fired power plants from year 2015 may reduce global CO2 emissions by 8-18% by 2030 and 22-25% by 2100. ...
  • Large-scale carbon capture and storage for coal-fired power: Effect on global carbon dioxide emissions 

   Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;2007:06, Research report, 2007)
   The scenarios in this report show that large-scale deployment of carbon capture and storage technologies for new coal-fired power plants from year 2015 may reduce global CO2 emissions by 8-18% by 2030 and 22-25% by 2100. ...
  • Luftfart og klima - En oppdatert oversikt over status for forskning på klimaeffekter av utslipp fra fly 

   Lund, Marianne Tronstad; Aamaas, Borgar; Berntsen, Terje; Fuglestvedt, Jan S. (CICERO Report;2016:05, Research report, 2016)
   Denne rapporten gir en oppdatert oversikt over hvordan og i hvilken grad de ulike utslippene fra flytrafikk påvirker klima basert på den nyeste forskningen. For å forstå den totale klimaeffekten av luftfart er det viktig ...
  • Many gases and many measures: Choice of targets and selection of measures in climate policy 

   Aaheim, H. Asbjørn (CICERO Report;1997:04, Research report, 1997)
   This report discusses the economic impacts of taking a comprehensive approach to climate policy. A comprehensive climate policy implies that all relevant sources, sinks and reservoirs of climate gases are covered. From the ...
  • Many Strong Voices: Outline for an assessment project design 

   CICERO, Senter for klimaforskning; UNEP/GRID, Arendal, (CICERO Report;2008:05, Research report, 2008)
   This document defines, guides, and supports the development and implementation of a full assessment of vulnerability and adaptation to climate change in Small Island Developing States (SIDS), under the Many Strong Voices ...
  • Missing the forest for the trees. A review of climate risk data providers as part of the Sustainable Edge project 

   Alnes, Kristina; Berg, Alexander O.; Schiessl, Bernhard (CICERO Report;2019:16, Report, 2019-10)
   The financial sector is beginning to integrate climate into their business models and demanding climate related information tailored to financial decision making. A growing market of services and information sources exist ...
  • Mobilizing Adaptation Finance in Developing Countries 

   Pillay, Kamleshan; Aakre, Stine; Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;2017:02, Research report, 2017-03-23)
   More funding is needed for adaptation to climate change, particularly in developing countries. Mobilization of adaptation finance is difficult due to uncertainties related to frequency, severity and geographical spread of ...
  • Muligheter og betingelser for felles gjennomføring etter Kyoto 

   Ringius, Lasse; Næss, Lars Otto; Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;1998:02, Research report, 1998)
   Denne rapporten vurderer konsekvensene av Kyoto-protokollen for prosjekter om såkalt felles gjennomføring (FG, på engelsk: Joint Implementation – JI). Dette er prosjekter der aktører fra ett land finansierer tiltak som gir ...