Recent Submissions

 • Climate, nature, land-use change and human rights 

  Tønnesen, Anders; Aamodt, Solveig; Bakkevoll, Sandra Elise; Reed, Eilif Ursin; Standal, Karina; Holmelin, Nina Bergan; Vindegg, Mikkel; van Oort, Bob Erik (CICERO Report;2024:02, Report, 2024-02)
  A transition to a low-carbon society is deeply needed, as a combined response to both the nature crisis and the climate crisis. To achieve a sustainable transition - built on inclusion, equity, and protection of nature and ...
 • EUs klimaregelverk vedtatt: Hva nå for Norge? 

  Farstad, Fay M.; Leiren, Merethe Dotterud; Lindberg, Marie Byskov; Hermansen, Erlend A. T.; Wettestad, Jørgen; Søgaard, Gunnhild; Øistad, Knut (CICERO Report;2024:01, Report, 2024-01-02)
  I 2023 ble de såkalte ‘trilogforhandlingene’ mellom Europakommisjonen, Rådet og Europaparlamentet om klimaregelverket og de fleste tilhørende forslag konkluderte og regelverkene vedtatt. Disse rettsaktene er en sentral del ...
 • Kan utlån i butikker få folk til å kjøpe mindre? Erfaringer fra forsøk med utlån av verktøy i Jernias butikker i Tromsø og Drammen 

  Bakkevoll, Sandra Elise; Julsrud, Tom Erik; Solum, Espen Egil Baratt-Due (CICERO Report;2023:06, Report, 2023-10)
  Rapporten dokumenterer resultater fra en utprøving av en ordning der jernvarebutikker i Tromsø og Drammen har lånt ut verktøy til forbrukere. I dette forsøket har kundene kunnet benytte bibliotekenes lånekort for å ...
 • Hvor langt har norske kommuner kommet i klimatilpasningsarbeidet? Spørreundersøkelse om klimatilpasning våren 2023 

  Skjeflo, Sofie Waage; Romundstad, Reidun Marie (CICERO Report;2023:07, Report, 2023-10)
  CICERO Senter for klimaforskning har for tredje gang gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge i hvor stor grad kommunene er rustet til å håndtere følgene av klimaendringer. Undersøkelsen om klimatilpasning i norske ...
 • Forbrukerfleksibilitet: Et kunnskapsgrunnlag for å forstå husholdningers oppfatninger og muligheter 

  Standal, Karina; Aasen, Marianne; Christensen, Ingrid; Inderberg, Tor Håkon Jackson; Julsrud, Tom Erik; Matthiasen, Eivind Hjort; Leikanger, Iris; Palm, Jenny; Sundet, Øyvind; Sæle, Hanne; Vindegg, Mikkel; Westskog, Hege; Winther, Tanja (CICERO Report;2023:08, Research report, 2023-09)
  I Norge ble en ny modell for beregning av nettleie innført 1. juli 2022. Formålet med den nye nettleien er å motivere husholdninger til å fordele strømforbruket jevnere utover døgnet. På tidspunktet hvor den nye nettleien ...
 • Climate insurance in developing countries 

  Hoel-Holt, Andreas; Skjeflo, Sofie Waage; Vennemo, Håkon (CICERO Report;2023:05, Report, 2023-09)
  CICERO Center for International Climate Research and Vista Analyse have been commissioned by Norad to undertake a mapping of relevant literature to gather knowledge about insurance arrangements aimed at climate change. The ...
 • How prepared are Norwegian homeowners to implement climate mitigation measures? Results from a quantitative and qualitative study 

  Vindegg, Mikkel; Klemetsen, Marit; Julsrud, Tom Erik; Skjeflo, Sofie Waage (CICERO Report;2023:04, Report, 2023-08)
  The aim of the report is to identify target groups and segments of homeowners susceptible to responding differently to the opportunity to adapt their property to heavy rain and flooding. The findings will aid the selection ...
 • Virkemiddelvurderinger i utslippsframskrivinger 

  Skjeflo, Sofie Waage; Ytreberg, Nora (CICERO Report;2023:03, Report, 2023-04)
  CICERO Senter for klimaforskning har på oppdrag fra Teknisk beregningsutvalg for klima gjennomført en kartlegging av metoder for utslippsframskrivinger i andre land. Formålet med kartleggingen er å få innsikt i ulike ...
 • Veikart for utslippsreduksjoner i Trondheim 

  Børke, Ragnhild; Korsbakken, Jan Ivar; Romundstad, Reidun Marie; Madslien, Anne; Dæhlin, Emil (CICERO Report;2022:11, Report, 2022-12)
  CICERO Senter for klimaforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidet et veikart for utslippsreduksjoner i Trondheim fram mot 2030. Veikartet inneholder en referansebane for klimagassutslippene og beregninger ...
 • Strømkunders oppfatninger om ny nettleiemodell: rettferdighet og fleksibilitet 

  Vindegg, Mikkel; Sundet, Øyvind; Winther, Tanja (CICERO Report;2023:02, Report, 2023-03)
  Rapporten oppsummerer funn fra kvalitative undersøkelser knyttet til kunders oppfatninger om ny nettleiemodell for strøm i Norge. Samlet viser resultatene at mange av kundene har en viss grad av bekymring for at den nye ...
 • Virkemidler for klimatiltak i jordbruket i andre land 

  van Oort, Bob; Skagen, Katrine (CICERO Report;2023:01, Report, 2023-01)
  På oppdrag fra Miljødirektoratet analyseres nasjonale virkemidler som støtter klimatiltak i jordbruket og matsystemet i seks land som er sammenlignbare med Norge: Danmark; Sverige; Finland; Nederland; Østerrike; Sveits. ...
 • Klimakur vs. klimaku: En retorisk dokumentanalyse av kostholdstiltaket i Klimakur 2030 

  Hidle, Charlotte (CICERO Report;2022:10, Report, 2022-09)
  Januar 2020 la Miljødirektoratet frem rapporten Klimakur 2030 med 60 tiltak som samlet skal kunne kutte Norges klimagassutslipp i tråd med forpliktelsene over Parisavtalen og EUs klimaregelverk. Det «billigste» og mest ...
 • Referansebane for klimagassutslipp i Oslo fram til 2030 

  Korsbakken, Jan Ivar; Romundstad, Reidun Marie; Madslien, Anne (CICERO Report;2022:06, Report, 2022-03)
  CICERO Senter for klimaforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidet en referansebane for klimagassutslipp i Oslo kommune fram til 2030 og en beregningsmodell for videre analyser av utslipp og mulige ...
 • EUs grønne giv: Status etter sommeren 2022 og mulige implikasjoner for Norge 

  Farstad, Fay Madeleine (CICERO Report;2022:09, Report, 2022-09)
  Klimaregelverket er en sentral del av EUs grønne giv og klima- og energipakken ‘Fit for 55’. En 2021-rapport fra CICERO mfl. analyserte Europakommisjonens (kommisjonens) foreslåtte endringer av klimaregelverket og mulige ...
 • Folk og klima: Utvikling i nordmenns oppfatninger om klimaendringer, klimapolitikk og eget ansvar 2018-2021 

  Aasen, Marianne; Klemetsen, Marit Elisabeth; Vatn, Arild (CICERO Report;2022:07, Research report, 2022-05)
  Denne rapporten gir en oversikt over noen deskriptive resultater fra fire spørreundersøkelser gjort i prosjektet ACT (‘From targets to action: public responses to climate policy instruments’) som er finansiert av Norges ...
 • Barrierer for klimatilpasning på lokalt og regionalt nivå 

  Vindegg, Mikkel; Christensen, Ingrid; All, Carlo; Arnslett, Astrid; Tønnesen, Anders; Klemetsen, Marit; Temesgen, Amsale Kassahun; Hovelsrud, Grete K.; Selseng, Torbjørn (CICERO Report;2022:03, Report, 2022-05)
  På oppdrag fra Miljødirektoratet har CICERO, Vestlandsforskning og Nordlandsforskning gjennomført en studie av barrierer for klimatilpasning på lokalt og regionalt nivå. Studien består av en kunnskapssammenstilling om ...
 • Description of a 1.5°C scenario with chosen measures 

  Cappelen, Ådne; Glomsrød, Solveig; Lindholt, Lars; Rosendahl, Knut Einar; Wei, Taoyuan (CICERO Report;2022:08, Report, 2022-05)
  In the Paris Agreement, it was agreed to limit global warming to well below 2°C, and preferably to 1.5°C, compared to pre-industrial levels. At the follow-up meeting in Glasgow in 2021, the goal was strengthened to 1.5°C. ...
 • Utsleppsanalyse mot 2030 for Vestland fylkeskommune 

  Aamaas, Borgar; Korsbakken, Jan Ivar; Romundstad, Reidun Marie; Madslien, Anne (CICERO Report;2022:02, Report, 2022-02)
  CICERO Senter for Klimaforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidd ein utrekningsmodell og eit sett med framskrivingar for klimagassutslepp i Vestland fylke fram til 2030. Framskrivingane omfattar ein ...
 • En kunnskapsoversikt over klima og kjønn: Byrder, medvirkning og muligheter 

  Standal, Karina; Aamodt, Solveig (CICERO Report;2022:04, Report, 2022-03)
  Påvirkning av klimaendringer og klimatiltak, samt mulighet til å kunne delta og påvirke politikk og virkemidler i omstillingen til lavutslippssamfunnet, er betinget av grupper og enkeltindividers tilgang til ulike ressurser ...
 • GTAP10Nor: Adjusted GTAP database v10 based on national accounting data of Norway 

  Wei, Taoyuan; Glomsrød, Solveig; Aaheim, Asbjørn; Ma, Lin (CICERO Report;2022:01, Report, 2022-01)
  The Model for Global Responses to Anthropogenic Changes in the Environment (GRACE) was developed for economic analysis of climate change issues including mitigation, impacts and adaptation. Since 2005, GRACE has been updated ...

View more