Recent Submissions

 • Lokale datakilder - Endelig notat 

  Romundstad, Reidun Marie; Korsbakken, Jan Ivar; Madslien, Anne (CICERO Report;2020:09, Report, 2020-11)
  Klimaetaten, Oslo kommune engasjerte i 2020 CICERO Senter for klimaforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI) for ekstern bistand til arbeid med lokale datakilder for klimagassutslipp, utover de som i dag brukes i ...
 • Kristiansands klimagassutslipp mot 2030: Referansebane og tiltakspakker 

  Korsbakken, Jan Ivar; Romundstad, Reidun Marie; Madslien, Anne (CICERO Report;2020:05, Report, 2021)
  CICERO Senter for Klimaforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidet en beregningsmodell og et sett med framskrivinger for klimagassutslipp i Kristiansand kommune fram til 2030. Framskrivingene omfatter ...
 • Fossilfri anleggsvirksomhet, Innlandet fylkeskommune 

  Romundstad, Reidun Marie; Aamaas, Borgar (CICERO Report;2021:03, Report, 2021)
  Dette notatet tar for seg direkte utslipp fra anleggsmaskiner på anleggsplass, og er utarbeidet av CICERO Senter for klimaforskning på oppdrag fra Innlandet fylkeskommune, avdeling Samferdsel, Trafikk og miljø. Tema som ...
 • Hydrogen for shipping – Opportunities for Norway 

  Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;2021:04, Report, 2021-05)
  Physical and economic properties of hydrogen mean that its potential as shipping fuel with current technologies is limited to some shipping segments, since alternative fuels are better suited for other applications. An ...
 • Metodikk for framstilling av klimaeffekt på kort og lang sikt 

  Aamaas, Borgar; Berntsen, Terje Koren (CICERO Report;2021:01, Report, 2021-01)
  CICERO Senter for klimaforskning har på oppdrag fra Miljødirektoratet utviklet og illustrert metodikk for framstilling av klimaeffekt på kort og lang sikt. Vi har vurdert klimaeffekt på to forskjellige måter, med vektfaktorer ...
 • Climate assessments of six key Norwegian sectors 

  Alnes, Kristina; Sælen, Håkon; Lund, Harald Francke; Lahn, Bård; Eine, Kristin; Alfsen, Knut H.; Schiessl, Bernhard (CICERO Report;2021:02, Report, 2021-02)
  The Sustainable Edge sector briefs summarize material climate-related risks and impacts to investors and lenders. The briefs cover key risks, emission sources, risk management and climate-related regulation relevant for ...
 • Bergens klimagassutslipp mot 2030 - Referansebane og mulighetsscenarier 

  Korsbakken, Jan Ivar; Madslien, Anne; Romundstad, Reidun Marie; Aamaas, Borgar (CICERO Report;2020:08, Report, 2020-10)
  CICERO og TØI har laget en modell for framskrivinger av klimagassutslipp i Bergen, på oppdrag fra Bergen kommune. Modellen er brukt til å konstruere en referansebane for klimagassutslipp fram til 2030, og tre mulighetsscenarier ...
 • Utvikling av klimabudsjettarbeidet 

  Klemetsen, Marit Elisabeth; Aamaas, Borgar; Rambech, Eric; Borg, Alexander; Romundstad, Reidun Marie; Korsbakken, Jan Ivar; Vandenbussche, Valentin; Raabe, Erlend Brenna; Fuglseth, Mie (CICERO Report;2020:10, Report, 2019-11)
  Program for storbyrettet forskning har gitt CICERO, Endrava og Asplan Viak et oppdrag om å bistå de fem storbykommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand i å videreutvikle klimabudsjettarbeidet. Prosjektet ...
 • Forbudet mot nydyrking av myr: Bakgrunn, effekter og utfordringer 

  Farstad, Fay Madeleine; Hermansen, Erlend Andre T.; Oort, Bob van; Grønlund, Arne; Mittenzwei, Klaus; Brudevoll, Kristiane; Grasbekk, Bård Sødal (CICERO Report;2020:11, Report, 2020-12)
  Rapporten utforsker i hvilken grad forbudet mot nydyrking av myr vil virke etter hensikten og dermed hvilket potensial forbudet har som klimapolitisk virkemiddel. Rapporten utforsker bakgrunnen til lovforslaget og ulike ...
 • Hvor godt er norske kommuner rustet for klimaendringer? Spørreundersøkelse om klimatilpasning våren 2020 

  Klemetsen, Marit Elisabeth; Dahl, Miriam Stackpole (CICERO Report;2020:05, Report, 2020-11)
  For andre år på rad har CICERO Senter for klimaforskning gjennomført en spørreundersøkelse om arbeidet med klimatilpasning i norske kommuner. Spørreundersøkelsen ble gjennomført våren 2020 på oppdrag fra forsikringsselskapet ...
 • Atmospheric Impacts of Hydrogen as an Energy Carrier 

  Sand, Maria; Myhre, Gunnar; Sandstad, Marit; Skeie, Ragnhild Bieltvedt (CICERO Report;2020:07, Report, 2020-10)
 • Bærekraftig matproduksjon - En diskursiv tilnærming til koordinering 

  Skagen, Katrine (CICERO Report;2020:06, Report, 2020-09)
  Fremveksten av komplekse og grenseoverskridende utfordringer har økt nødvendigheten av samarbeid og koordinering på tvers av sektorielle linjer. I denne masteroppgaven kombineres en kritisk diskursanalyse med koordineringsteori ...
 • Share-On – prosjekt om lokalsamfunnsdeling og bærekraft 

  Westskog, Hege; Arnslett, Astrid; Solberg, Nina; Aasen, Marianne; Julsrud, Tom Erik; Standal, Karina (CICERO Report;2020:04, Report, 2020-06)
  ShareOn har sett på motivasjon og betingelser for å få til deling samt hvilke effekter deling har på forbruk og sosial interaksjon. Vi har også gjort beregninger av utslippseffekter av deling ut fra ulike forsetninger når ...
 • Relationships between physical effects of climate change on forests and economic impacts by world region 

  Aaheim, H. Asbjørn; Wei, Taoyuan (CICERO Report;2020:02, Report, 2020-05)
  This study projects the macroeconomic consequences of impacts of climate change on forests by world regions under the three Representative Concentration Pathways, RCP2.6, RCP4.5, and RCP8.5 until 2100. It is based on ...
 • Estimating effects on emissions of sharing 

  Aamaas, Borgar; Andrew, Robbie (CICERO Report;2020:03, Research report, 2020-05)
  Sharing products and services might have environmental consequences. This report is partly a literature review on the topic, but also an attempt of estimating the effects on emissions of different sharing schemes in the ...
 • Hva innebærer FNs klimapanels spesialrapporter om landarealer, hav og is og Naturpanelets globale rapport for Oslo 

  Aamaas, Borgar; Stange, Erik; Aamodt, Solveig; Sandstad, Marit; Schwingshackl, Clemens; Setsås, Trine Hay; Barton, David; Leiren, Merethe Dotterud; Oort, Bob van (CICERO Report;2020:01, Report, 2020-03)
  Klimaetaten i Oslo kommune har gitt CICERO Senter for klimaforskning og Norsk institutt for naturforskning (NINA) i oppdrag i å vurdere kunnskap fra rapporter fra FNs klimapanel (IPCC) og det internasjonale Naturpanelet ...
 • Parisavtalens konsekvenser for klimagassutslipp i nye Viken fylke 

  Aamaas, Borgar (CICERO Report;2019:17, Report, 2019-12)
  Akershus fylkeskommune har gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å analysere Parisavtalens konsekvenser for klimagassutslipp i nye Viken fylke og relatere dette til FNs bærekraftmål. I tillegg oppsummerer vi ...
 • Folk og klima: Nordmenns holdninger til klimaendringer, klimapolitikk og eget ansvar 

  Aasen, Marianne; Klemetsen, Marit Elisabeth; Reed, Eilif Ursin; Vatn, Arild (CICERO Report;2019:20, Report, 2019-12)
  Denne rapporten er en delrapport fra prosjektet ACT (‘From targets to action: public responses to climate policy instruments’) som er finansiert av Norges forskningsråd. Formålet med dette forskningsprosjektet er å gi ...
 • The Role of Carbon Capture and Storage in the Mitigation of Climate Change 

  Peters, Glen; Sognnæs, Ida (CICERO Report;2019:21, Report, 2019-12)
  Scenario analysis clearly indicates that CCS is a critical technology in Paris consistent ‘well below 2°C’ scenarios. While the optimal deployment of CCS will be debated, the literature is clear that CCS is needed at a ...
 • Overordnet analyse av konsekvenser av klimaendringer på natur og samfunn i Rogaland 

  Aamaas, Borgar; Berg, Alexander O. (CICERO Report;2019:19, Report, 2019-11)
  Rogaland fylkeskommune har gitt et konsortium av Vestlandforsking, CICERO Senter for klimaforskning, NORCE og MET i oppdrag å utrede konsekvenser av klimaendringer på natur og samfunn i Rogaland – utfordringer, muligheter ...

View more