• Assessment of carbon effects from two projects from the Rainforest Foundation Norway’s programme portfolio 

   Aamaas, Borgar; Lund, Marianne Tronstad; Sælen, Håkon; Aaheim, H. Asbjørn (CICERO Report;2019:04, Report, 2019-06)
   The Rainforest Foundation Norway (RFN) has commissioned CICERO to do a project on the carbon effects of two REDD+ projects as a literature study. The two sites are found in Indonesia and Colombia. We have assessed carbon ...
  • Atmospheric Impacts of Hydrogen as an Energy Carrier 

   Sand, Maria; Myhre, Gunnar; Sandstad, Marit; Skeie, Ragnhild Bieltvedt (CICERO Report;2020:07, Report, 2020-10)
  • Barrierer for klimatilpasning på lokalt og regionalt nivå 

   Vindegg, Mikkel; Christensen, Ingrid; All, Carlo; Arnslett, Astrid; Tønnesen, Anders; Klemetsen, Marit; Temesgen, Amsale Kassahun; Hovelsrud, Grete K.; Selseng, Torbjørn (CICERO Report;2022:03, Report, 2022-05)
   På oppdrag fra Miljødirektoratet har CICERO, Vestlandsforskning og Nordlandsforskning gjennomført en studie av barrierer for klimatilpasning på lokalt og regionalt nivå. Studien består av en kunnskapssammenstilling om ...
  • Bergens klimagassutslipp mot 2030 - Referansebane og mulighetsscenarier 

   Korsbakken, Jan Ivar; Madslien, Anne; Romundstad, Reidun Marie; Aamaas, Borgar (CICERO Report;2020:08, Report, 2020-10)
   CICERO og TØI har laget en modell for framskrivinger av klimagassutslipp i Bergen, på oppdrag fra Bergen kommune. Modellen er brukt til å konstruere en referansebane for klimagassutslipp fram til 2030, og tre mulighetsscenarier ...
  • Byvekstavtaler i et flernivåperspektiv: helhetlig styringsverktøy med demokratiske utfordringer 

   Amundsen, Helene; Christiansen, Petter; Hanssen, Gro Sandkjær; Hofstad, Hege; Tønnesen, Anders; Westskog, Hege (CICERO Report;2019:13, Report, 2019-09)
   Prosjektet «Byvekstavtaler som redskap for bærekraftig bo-, areal- og transportutvikling» har som formål å studere byvekstavtalenes potensial for å oppnå en bærekraftig bo-, areal- og transportutvikling. CICERO Senter for ...
  • Bærekraftig matproduksjon - En diskursiv tilnærming til koordinering 

   Skagen, Katrine (CICERO Report;2020:06, Report, 2020-09)
   Fremveksten av komplekse og grenseoverskridende utfordringer har økt nødvendigheten av samarbeid og koordinering på tvers av sektorielle linjer. I denne masteroppgaven kombineres en kritisk diskursanalyse med koordineringsteori ...
  • Climate assessments of six key Norwegian sectors 

   Alnes, Kristina; Sælen, Håkon; Lund, Harald Francke; Lahn, Bård; Eine, Kristin; Alfsen, Knut H.; Schiessl, Bernhard (CICERO Report;2021:02, Report, 2021-02)
   The Sustainable Edge sector briefs summarize material climate-related risks and impacts to investors and lenders. The briefs cover key risks, emission sources, risk management and climate-related regulation relevant for ...
  • Climate insurance in developing countries 

   Hoel-Holt, Andreas; Skjeflo, Sofie Waage; Vennemo, Håkon (CICERO Report;2023:05, Report, 2023-09)
   CICERO Center for International Climate Research and Vista Analyse have been commissioned by Norad to undertake a mapping of relevant literature to gather knowledge about insurance arrangements aimed at climate change. The ...
  • Climate science for the financial sector: Managing climate risk in Norway and Sweden 

   Torvanger, Asbjørn; Alnes, Kristina; Berg, Alexander O.; Marginean, Iulia (CICERO Report;2019:15, Report, 2019-10)
   The financial sector must prepare for a higher risk level associated with climate change impacts affecting real estate and infrastructure, as well as climate policies that will impact risk and returns from investments in ...
  • Climate, nature, land-use change and human rights 

   Tønnesen, Anders; Aamodt, Solveig; Bakkevoll, Sandra Elise; Reed, Eilif Ursin; Standal, Karina; Holmelin, Nina Bergan; Vindegg, Mikkel; van Oort, Bob Erik (CICERO Report;2024:02, Report, 2024-02)
   A transition to a low-carbon society is deeply needed, as a combined response to both the nature crisis and the climate crisis. To achieve a sustainable transition - built on inclusion, equity, and protection of nature and ...
  • Description of a 1.5°C scenario with chosen measures 

   Cappelen, Ådne; Glomsrød, Solveig; Lindholt, Lars; Rosendahl, Knut Einar; Wei, Taoyuan (CICERO Report;2022:08, Report, 2022-05)
   In the Paris Agreement, it was agreed to limit global warming to well below 2°C, and preferably to 1.5°C, compared to pre-industrial levels. At the follow-up meeting in Glasgow in 2021, the goal was strengthened to 1.5°C. ...
  • En kunnskapsoversikt over klima og kjønn: Byrder, medvirkning og muligheter 

   Standal, Karina; Aamodt, Solveig (CICERO Report;2022:04, Report, 2022-03)
   Påvirkning av klimaendringer og klimatiltak, samt mulighet til å kunne delta og påvirke politikk og virkemidler i omstillingen til lavutslippssamfunnet, er betinget av grupper og enkeltindividers tilgang til ulike ressurser ...
  • EUs grønne giv: Status etter sommeren 2022 og mulige implikasjoner for Norge 

   Farstad, Fay Madeleine (CICERO Report;2022:09, Report, 2022-09)
   Klimaregelverket er en sentral del av EUs grønne giv og klima- og energipakken ‘Fit for 55’. En 2021-rapport fra CICERO mfl. analyserte Europakommisjonens (kommisjonens) foreslåtte endringer av klimaregelverket og mulige ...
  • EUs klimaregelverk vedtatt: Hva nå for Norge? 

   Farstad, Fay M.; Leiren, Merethe Dotterud; Lindberg, Marie Byskov; Hermansen, Erlend A. T.; Wettestad, Jørgen; Søgaard, Gunnhild; Øistad, Knut (CICERO Report;2024:01, Report, 2024-01-02)
   I 2023 ble de såkalte ‘trilogforhandlingene’ mellom Europakommisjonen, Rådet og Europaparlamentet om klimaregelverket og de fleste tilhørende forslag konkluderte og regelverkene vedtatt. Disse rettsaktene er en sentral del ...
  • Flomrisiko i Norge: Hvem betaler for framtidens våtere klima? 

   Alnes, Kristina; Berg, Alexander O.; Clapp, Christa; Lannoo, Elisabeth; Pillay, Kamleshan (CICERO Report;2018:06, Report, 2018-05-09)
   Norge er ett flomutsatt land og vi kan forvente oss mer flom i fremtiden. Som en følge av klimaendringer, vil mengden ekstrem nedbør øke og regnflommer vil bli større og komme oftere. Alle økonomiske sektorer kan bli ...
  • Folk og klima: Nordmenns holdninger til klimaendringer, klimapolitikk og eget ansvar 

   Aasen, Marianne; Klemetsen, Marit Elisabeth; Reed, Eilif Ursin; Vatn, Arild (CICERO Report;2019:20, Report, 2019-12)
   Denne rapporten er en delrapport fra prosjektet ACT (‘From targets to action: public responses to climate policy instruments’) som er finansiert av Norges forskningsråd. Formålet med dette forskningsprosjektet er å gi ...
  • Forbudet mot nydyrking av myr: Bakgrunn, effekter og utfordringer 

   Farstad, Fay Madeleine; Hermansen, Erlend Andre T.; Oort, Bob van; Grønlund, Arne; Mittenzwei, Klaus; Brudevoll, Kristiane; Grasbekk, Bård Sødal (CICERO Report;2020:11, Report, 2020-12)
   Rapporten utforsker i hvilken grad forbudet mot nydyrking av myr vil virke etter hensikten og dermed hvilket potensial forbudet har som klimapolitisk virkemiddel. Rapporten utforsker bakgrunnen til lovforslaget og ulike ...
  • Forest-based bioenergy in Norway’s green transition: Balancing production and other societal interests 

   Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;2021:09, Report, 2021-12)
   This report explores the potential of bioenergy from forests to contribute to the green transition of society. Forest biomass is the largest potential bioenergy source in Norway, in the form of firewood, chips for heating, ...
  • Fossilfri anleggsvirksomhet, Innlandet fylkeskommune 

   Romundstad, Reidun Marie; Aamaas, Borgar (CICERO Report;2021:03, Report, 2021)
   Dette notatet tar for seg direkte utslipp fra anleggsmaskiner på anleggsplass, og er utarbeidet av CICERO Senter for klimaforskning på oppdrag fra Innlandet fylkeskommune, avdeling Samferdsel, Trafikk og miljø. Tema som ...
  • GTAP10Nor: Adjusted GTAP database v10 based on national accounting data of Norway 

   Wei, Taoyuan; Glomsrød, Solveig; Aaheim, Asbjørn; Ma, Lin (CICERO Report;2022:01, Report, 2022-01)
   The Model for Global Responses to Anthropogenic Changes in the Environment (GRACE) was developed for economic analysis of climate change issues including mitigation, impacts and adaptation. Since 2005, GRACE has been updated ...