Show simple item record

dc.contributor.authorSkagen, Katrine
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-09-17T09:23:06Z
dc.date.available2020-09-17T09:23:06Z
dc.date.issued2020-09
dc.identifier.issn0804-4562
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678205
dc.description.abstractFremveksten av komplekse og grenseoverskridende utfordringer har økt nødvendigheten av samarbeid og koordinering på tvers av sektorielle linjer. I denne masteroppgaven kombineres en kritisk diskursanalyse med koordineringsteori for å utrede hvordan diskurser kan forhindre eller fremme koordinering av matpolitikk. En ‘bærekraftig matproduksjon’ forstås som en nødvendig strategi for å kunne øke matproduksjonen, sikre ernæringsmessige behov, begrense konflikter med ulike samfunnsinteresser, og møte kravet om en ‘grønn’ omstilling. Koordinering av målsettinger, hensyn og interesser, mellom politikkområder og styringsnivåer vil her være vesentlig. Diskursive forståelser og ideer om ‘bærekraft’ i møte med klima, næring og ernæring identifiseres innenfor tre sektorer– jordbruk, miljø og helse – som hver er sammensatt av departement, direktorat og sentrale interesseorganisasjoner. Tre diskurser som i dag er rådende ved politikkutforming i Norge avklares, og analysen tar for seg hvordan disse er konstituert og brytes mot hverandre gjennom diskursiv praksis. ‘Bærekraft’ avdekkes som en flytende betegner med en nøkkelposisjon innen ulike diskurser. Aktørene enes om behovet for en ‘bærekraftig matproduksjon’, men har ulike perspektiver på hva en slik produksjon innebærer. Delte forståelser av ‘bærekraft’ innad i sektorene synes å forsterke sektoriell struktur. Diskursers innvirkning på koordinering tydeliggjøres ved Klimakur, forstått som en koordineringsarena hvor aktørene møtes i politikkutforming. Forskjellige forståelser og ideer om ‘bærekraft’ har tydelige implikasjoner for koordinering. Koordineringen bærer preg av diskursive brytninger og kamp, mellom og innad i sektorene. En hegemonisk diskurs legger føringer for matpolitikken, ved å prege aktører på tvers av sektorer. Slike brytninger fører ved koordineringsarenaen til et felles ideasjonelt rammeverk som imøtekommer hensyn til klima og næring, og delvis hensyn til ernæring. Rammeverket møter motstand fra ulike aktører da det bryter med forankrede diskurser og ideer om matproduksjon. Aktørene enes om kompleksiteten ved konseptet ‘bærekraft’, og skaper gjennom et tvetydig språk mulighet for å legitimere forskjellige politiske posisjoner, som åpner for fravær av handling. Behovet for ytterligere studier av de betingelser som må være til stede for å utvikle en ‘bærekraftig matproduksjon’ tydeliggjøres, især et omforent og tverrsektorielt grunnlag og forståelse for hva ‘bærekraft’ i seg selv innebærer. En diskursiv tilnærming til koordinering ga større innsikt i barrierer og verktøy for koordinering, og hvilke hindre som må overkommes for å oppnå koordinering.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherCICERO Center for International Climate and Environmental Research - Osloen_US
dc.relation.ispartofCICERO Report
dc.relation.ispartofseriesCICERO Report;2020:06
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBærekraften_US
dc.subjectKritisk diskursanalyseen_US
dc.subjectKoordineringen_US
dc.subjectMatpolitikken_US
dc.subjectKlimaen_US
dc.subjectBærekraftig matproduksjonen_US
dc.titleBærekraftig matproduksjon - En diskursiv tilnærming til koordineringen_US
dc.typeReporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200en_US
dc.source.pagenumber83en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal