• Health Benefits and Costs of Clean Heating Renovation: An Integrated Assessment in a Major Chinese City 

      Zhao, Bin; Zhao, Jing; Zha, Hao; Hu, Ruolan; Liu, Yalu; Liang, Chengrui; Shi, Hongrong; Chen, Simiao; Guo, Yue; Zhang, Da; Aunan, Kristin; Zhang, Shaojun; Zhang, Xiliang; Xue, Lan; Wang, Shuxiao (Journal article; Peer reviewed, 2021)
      China has been promoting one of the world’s largest campaigns for clean heating renovation since 2017. Here, we present an integrated cost–benefit analysis in a major prefecture-level city by combining a large-scale household ...