• Redusert oljeutvinning som klimatiltak: Faglige og politiske perspektiver 

      Lahn, Bård (CICERO Policy Note;2017:01, Working paper, 2017)
      Å regulere produksjonen av fossile energiressurser har fått økt oppmerksomhet i klimadebatten de siste årene. Mens klimapolitikken tradisjonelt har vært orientert mot å begrense etterspørselen etter kull, olje og gass, er ...